Status VA-anlegg Synnfjell Øst

Publisert: 24.10.2017 08:07:00 - Forfatter: Tine Sedahl

Synnfjell øst – Kommunedelplan 2017 – 2029.

Vann- og avløpsplan (VA-plan).

Nordre Land kommune (NKL) skal overta eksisterende private VA-anlegg i område Synnfjell øst og har utarbeidet en VA-plan som ble lagt ut på 1. gangs offentlig ettersyn 18.10.2016. Planen omfatter alle hytteområder fra Spåtind Sport hotel til Nylen og skal omfatte opptil 1000 nye hytter. Unntatt er Slugulia hyttefelt.

Norconsult ble bedt om å kvalitetskontrollere forutsetningene som er lagt til grunn i den foreløpige planen.

Kommunen har etter dette arbeidet videre med planen og har etter høringsrunden endt opp med to alternative VA-planer. Alt. A er kommunens VA-plan, mens alt. B er en VA-plan utarbeidet av Geir Helge Frøslid.

Disse planene ble presentert og diskutert på møter i referansegruppa  19.06.2017 og 15.08.2017. Synnfjell hytteeierforening var representert her sammen med representanter for bla kommunen, næring, grunneiere, SØAS og andre hytteforeninger.

Hovedpunkter i alternativene er som følger:

Avløpsrensing

Alt. A    Bygge nytt felles renseanlegg for hele planområdet ved Nordrumsetra ra og overførings-ledning fra Spåtind til Nordrumsetra. Randsfjorden er resipient via kraftverkstunnelen som i dag.

Alt. B    Beholde to rensedistrikter som i dag. 1) Beholde Spåtind ra som må oppgraderes/utvides evt. bygge nytt. Synnfjorden er resipient. 2) Bygge nytt renseanlegg for søndre del av området på vestsida av Synna ved Hundrekroningen bru. Synna er resipient. Alternativt kan renset avløpsvann pumpes til kraftverkstunnelen.

Vannforsyning

Alt. A    Beholde nåværende vannforsyningsanlegg med nødvendig kapasitetsøkning så lenge det er mulig (fram til 2028). Deretter bygge nytt vannverk for hele planområdet med Synnfjorden som vannkilde, alternativt grunnvann fra Prestpullen ved sydenden av Synnfjorden.

Alt. B    Beholde Spåtind vannverk (fjellbrønner). Søndre del av planområdet forsynes fra eksisterende vannverk (Klevmoseterhøgda og Nordrumseterhøgda) samt nytt vannverk basert på grunnvannsbrønner  ved Strangendeltaet. Seinere, ved behov, vann fra Synnfjorden som i Alt. A.

Ledningsanlegg/tilførselsesledning til renseanlegg

Alt. A    Forutsetter rask bygging av overføringsanlegg fra Spåtind til Nordrumsetra slik at behov for større tiltak ved Spåtind ra unngås. Trase fra Huldreheimen til Nordrumsetra ra gjennom eksisterende og nye hytteområder inngår.

Alt. B    Tilførselsledning til nytt renseanlegg på vestsida av Synna. Deler av eksisterende trase på strekningen Hundrekroningen bru – Lavvo pumpestasjon – Svinningseter bru legges om/oppgraderes og etter hvert videreføres mot Gråberga. Det skal ikke etableres overføringsledning fra Spåtind til Nordrumsetra i planperioden.

Generelt gjelder at traseer for ledningsanlegg ligger i områder der det kan forkomme alunskifer som inneholder sulfider som forvitrer og danner svovelsyre ved kontakt med oksygen. Hvis dette skjer, dannes surt og metallholdig sigevann som kan gi miljøskader. Forurensningsforskriften inneholder bestemmelser om at bergarter som kan forvitre og danne syre, må håndteres som avfall. Slikt avfall må kjøres til spesialdeponi  hvilket  kan gi store ekstrakostnader.

Økonomi

Alt. A gir medfører relativt store investeringer og kostnader i begynnelsen av planperioden, mens alt. B tar investeringene  og kostnadene mer i takt utbygging av hytteområdene.

Det skal etableres et eget selvkostområde for Synnfjell øst. Det vil si alle kostnader ved investering og drift av anleggene i området må bæres av brukerne i området. Kommunen har gjort et forsøk på å lage et selvkostbudsjett  for alt. A.

Følgende faktorer er lagt til grunn:

1. Det tilknyttes 10 hytter i 2018, 20 hytter i 2019 og deretter 30 hytter årlig. Dette kan være både nye      og gamle hytter.

 2. Tilknytningsavgift for alle eksisterende abonnenter og nye abonnenter er kr. 20.000, dette inkluderer montering av vannmåler med elektronisk avlesning.

3. Anleggsbidrag for alle hytter nye/eksisterende som ikke er påkoblet i dag og som ønsker å tilknytte seg offentlig ledningsnett innenfor planområdet, er anslått til en gjennomsnittspris på kr 100.000 (kr 40 000 – kr 150 000).

4. Investeringer i samsvar med forslag til VA-plan (ett anlegg innenfor planområdet), som er kommunens sitt forslag til utlegging av 2. gangs høring av Kommunedelplanen Synnfjell Øst.

5. Dette vil gi følgende utvikling av de årlige gebyrene:

• År 2020 – kr. 7.082 inkl. mva.

• År 2025 – kr. 9.668 inkl. mva.

• År 2030 – kr. 12.040 inkl. mva.

• År 2035 – kr. 10.055 inkl. mva.

6. År 2030 er det året med høyest årlig gebyr for da er alle de store investeringene på ledningsnett og tekniske anlegg utført. Tekniske anlegg påvirker selvkostregnskapet mest, da de skal avskrives over 20 år, mens ledningsnett avskrives over 40 år. Dette synliggjøres i de årlige kommunale avgiftene ved at bygging av Synnfjorden vannverk i 2029 gjør at gebyret fra 2029 til 2030 øker fra kr. 9.140 inkl. mva. til kr. 12.040 inkl. mva. for deretter å synke ned mot 10.000 igjen.

Det er ikke gjort noen anslag på tilknytningsavgift, anleggsbidrag og årlig gebyr for alt. B.

Rådmannens forslag til videre behandling i kommunen

"Norconsult sin utredning har i hovedsak endt opp med å støtte Nordre Land kommune sin VA-plan for Synnfjell Øst med et nytt avløpsrenseanlegg ved eksisterende Nordrumsetra avløpsrenseanlegg, en framtidig vannforsyning etablert i grunnvannsforekomst ved Synnfjorden og overføringsledning plassert i hytteområdene på østsiden av Synna. Rådmannen legger vekt på at Norconsult i sin utredning har valgt de beste faglige løsningene med totalt sett lavest kostnad i et langsiktig perspektiv. Bekymringen i deler av referansegruppa er at Norconsult sin anbefaling, som gir de beste faglige løsningene, vil kunne gi større investeringer tidlig. Det vil da gi høyere etableringskostnader pr. hytte og gjøre at Synnfjell Øst muligens ikke blir attraktivt nok, noe som kan medføre at det ikke blir bygd nok hytter og dermed ikke blir mange nok abonnenter til å dekke disse kostnadene.   Rådmannen mener, som Norconsult, at det er vanskelig å sammenligne de to løsningene ut fra økonomi, og at det derfor er avgjørende for en eventuell videre utredning at det må avklares hvordan det er mulig å sammenligne disse. 

 

Rådmannen viser til Norconsult sin utredning og råder Formannskapet til å vedta den løsning som Norconsult anbefaler. Den anbefaling legges dermed til grunn for VA-planen og det videre arbeid med Kommunedelplan Synnfjell Øst. Arbeidet med kommunedelplan Synnfjell Øst kan etter dette fortsette med sikte på videre behandling i løpet av høsten 2017."

Videre saksgang

Kommunen regner med å ha materialet klart for 2. gangs offentlig ettersyn i november med 8 ukers høringsfrist. Etter kommunens behandling av innspillene i høringsrunden blir det antakelig møte i referansegruppa før endelig behandling i kommunale organer.