SHF innspill til 2gangs høring vedr. Kommunedelplanen og VA i Synnfjell Øst

Publisert: 07.12.2017 14:09:00 - Forfatter: Espen Halvorsen

SYNNFJELL ØST – KOMMUNEDELPLAN 2017/2029. VANN- OG AVLØPSPLAN. OMRÅDET SYNNFJELL ØST.

Synnfjell hytteeierforening viser til VA-plan som er lagt ut på førstegangs offentlig ettersyn 18.10.2017. Ytterligere vises til kommunens forslag med andregangs høring med frist 08.12.2017.

Innledningsvis beklager Synnfjell hytteeierforening sterkt at foreningen ikke aktivt er blitt tatt med i arbeidet med vann- og avløpsplan for Synnfjell Øst, all den tid det endelig resultat/alternativ som blir valgt i det vesentlige vil berøre hytteeierne i Synnfjell Øst.

Synnfjell hytteeierforening forventer at Nordre Land kommune i det videre kontakter hytteeierforeningen for et nært samarbeid som vil lede til en god løsning til beste for den enkelte VA-abonnement og Nordre-Land kommune.

Vi minner om at det var Synnfjell Hytteeierforening sammen med Synnfjell Grunneierlag SA som tok initiativet til det første møte med Norconsult og fikk en seriøs behandling av VA prosessen før kommunene kom på banen og tok over diskusjonen. Synnfjell Hytteeierforening er dessverre ikke holdt informert om arbeid, fremdrift og heller ikke prosessen mot en beslutning på vegne av hytteeiere. Hadde hytteforeningen vært løpende informert kunne mange punkter vært avklart og justert til alles beste.  Vi etterspør derfor detaljer i kommunens økonomiske utspill da det mangler vesentlig informasjon om grunnlaget for kalkyler om hva som inkludert eller ikke. (Kjøpesum, oppgraderinger, tilleggs og driftsavgifter og om de er tenkt en differensiert modell for eksisterende og nye hytteeiere)

Synnfjell hytteeierforening viser til den avtale den enkelte hytteeier i dag har med SØAS og Spåtind Sport Hotell. Det er grunn til å stille spørsmål hvorvidt disse avtalen blir tatt over av Nordre-Land kommune (herunder avtalt indeksregulering av det årlige gebyr), eller hvorvidt Nordre-Land kommune velger å se helt bort fra avtalen. Synnfjell Hytteeierforening ønsker på nåværende tidspunkt kun å peke på at avtalen er gjeldende som grunnlag for det årlige VA-gebyret. 

All den tid Nordre-Land kommune har definert Synnfjell Øst som et eget VA-område/selvkostområde tilligger det kommunen å begrense kostnadene maksimalt. Synnfjell Hytteeierforening er således svært spørrende til hvorvidt anlegget SØAS ønsker å overdra til Nordre-Land kommune (anleggsmidler) representerer en verdi, all den tid fylkesmannen har trukket utslippstillatelsen. For at dagens anlegg skal kunne få tilbake utslippstillatelsen kreves det 20 millioner kroner i tilleggsinvesteringer på eksisterende anlegg (beløpet er opplyst av kommunen) for å få tillatelsen tilbake. 

Det er også grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt, hva hytteeierforeningen har fått opplyst en kjøpesum på ca. 15-17 millioner kroner for SØAS og overtagelsen av VA anlegget ved Spåtind da vil representere en statlig subsidiering? Det er grunn til å vurdere, fra foreningens side, hvorvidt et slikt kjøp bør fremmes for ESA.

Synnfjell Hytteeierforening ønsker at en fremtidig tilknytningsavgift og årlig VA-avgift må ses i sammenheng med koordinert næringsbasert utvikling i området. Dersom kommunen ikke legger til rette for en betydelig næringsbasert utvikling, kan en mulig investeringskostnad ikke alene veltes over på eksisterende hytteeiere. Som et eksempel reageres særskilt på en tilleggsavgift på 20.000 kroner i tillegg til meget høy eiendomsskatt i kommunen.

Videre vil vi også påpeke at foreningen ved flere anledninger har tatt initiativ til, og gjennomført fellesmøter med kommune, grunneierlag og næring (partene) i Synnfjell Øst for å megle frem en god økonomisk løsning for kommunens næringsbaserte hytteutvikling. Partene har ikke klart å enes og Synnfjell hytteeierforening mener at dette kan resultere i en mindre god økonomisk posisjon for eksisterende hytteeiere inkludert verdiforringelse av våre investeringer i Synnfjell Øst.

Synnfjell Hytteeierforening vil derfor søke videre juridisk assistanse for vurdering av kostnadsnivå, informasjonsplikt og VA overføring til Nordre-Land Kommune.

Synnfjell hytteeierforening ønsker avslutningsvis å presisere at foreningen på vegne av hytteeierne har bidratt og ønsker å bidra aktivt til en god VA-løsning i Synnfjell Øst til beste for eksisterende hytteeiere, Nordre-Land kommune og også fremtidige hytteeiere. Området har slik Synnfjell hytteeierforening ser det et betydelig potensiale til beste for grunneierne, Nordre-Land kommune, hytteeiere og ikke minst lokalt næringsliv. 

Det bør være i alles interesse at fremtidige vann- og avløpsløsning for Synnfjell Øst på alle måter bidrar til at det vil være attraktivt å eie eventuelt kjøpe hytte/hyttetomter i området. I lys av nevnte legger Synnfjell hytteierforening til grunn at Nordre-Land kommune i det videre arbeid samarbeidet nært med Synnfjell hytteeierforening.