Alvorlig brudd på personvernloven

Publisert: 16.02.2019 10:13:00 - Forfatter: Sjur Berge

Et meget alvorlig brudd på personvernloven fra Nordre Land kommune


http://www.nordre-land.kommune.no/feil-ved-utsendelse.6188089-81705.html
Beklagelse knyttet til utsendelse av varsel om oppstart av reguleringsplan i

Synnfjell Øst

Nordre Land kommune sendte 5. februar ut et digitalt varsel om oppstart av reguleringsplan vann og

avløp trinn 1. og fellestiltak trinn 1. iSynnfjell Øst. Forsendelsen inneholdt plandokumenter,

kunngjøringsbrev til offentlige myndigheter/berørte naboer og adresseliste. Forsendelsen nådde frem til

303 personer og 33 offentlige instanser, lag og foreninger. l adresselisten fremkommer

personnummeret på til sammen 744 personer som er part i saken, deriblant ditt. Dette er brudd på

personvernlovgivningen og en feil vi beklager på det sterkeste. Datatilsynet informerer om at det er

klare restriksjoner for når personnummer kan benyttes f.eks til sikker identifisering og hvordan dette da

kan distribueres. Det var ikke et behov vi hadde i denne saken, og det er dermed å anse som et brudd på

personopplysningsloven, selv om personnummer ikke regnes som sensitiv informasjon eller er

taushetsbelagt.

Vi tar saken svært alvorlig og setter inn tiltak for å sikre at dette ikke skjer igjen. Ett av tiltakene vi

allerede har iverksatt er å trekke tilbake utsendelsen der det har vært mulig. Dersom du har mottatt

saken med vedlegget er det svært viktig at du sletter adresselisten.

Kommunen er i dialog med Datatilsynet om hendelsen. Vi vil rapportere hendelsen, lukke avviket og

iverksette tiltak for å forhindre at dette skjer igjen. Vi har også lagt ut informasjon om hendelsen på våre

hjemmesider.

Vi beklager det inntrufne.


Mvh


John Løvmoen

Stabsleder økonomi og IKT

Nordre Land kommune


john.lovmoen@nordre-land.kommune.no

Tlf: 611 16 026 / 470 20 075